วัดท่าพุฯ หลัง หมอปลา นำทีมบุกช่วยผู้บำบัด ศูนย์บำบัดยานรก ปิดแล้ว

วันที่ 24 ก.ย.2564 นายศิลา นาคหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับกรณีการประกาศปิดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง ที่ลงนามโดย นายมานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยตนจะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวให้เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ยให้ทราบต่อไป

สำหรับหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0312/2364 ลงวันที่ 23 ก.ย.2564 เรื่อง ให้หยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพ ระบุว่า นมัสการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทำพุราษฎร์บำรุง ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี (สบยช.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล และผู้แทนอนุกรรมการฯ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ปิดแล้ว ศูนย์บำบัดยานรก วัดท่าพุราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรีพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุงผู้ยื่นขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพได้มรณภาพลง อนึ่ง วัดเป็นนิติบุคคลตามผลของกฎหมายคือมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535แต่การขอรับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีลักษณะแตกต่างจากนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวผู้ที่ยื่นขออนุญาต

จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพไว้กับกรมการแพทย์เท่านั้น เมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ๆ ต้องหยุดดำเนินการและส่วนราชการต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งไม่ผูกพันให้รักษาการแทนหรือเจ้าอาวาสท่านใหม่ต้องดำเนินการสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต่อไป หากมีความประสงค์จะดำเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่จึงจะดำเนินการได้ เพื่อระงับเหตุและป้องกันความเสียหายอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 4 (4)ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 ก.พ.2562 อธิบดีกรมการแพทย์จึงมีคำสั่งให้ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันที นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป